Tue 6 Oct 2015

و از جمله‌ی آن بعضی زن‌هایند که به افیون مانند و چون بوی تن ایشان به مشام‌تان رسد دیگر فاتحه‌ی خود را بخوانید، که هرگز از بوی خوش اینان راه گریزی نیست. و در این راه مردان را تنها چاره آن است که همه‌ی آن زنان فراخوانده شوند و بر جبین‌شان نویسند: «هشدار! خطر اسارت» 

+ 12:35 PM |